PLAN MANAGERIAL

an şcolar 2014– 2015

Avizat în C.P. din 06-11- 2014

Director, Prof.Silvia Cozea

OBIECTIVE STRATEGICE ŞI DE REFERINŢĂ

  1. REALIZAREA UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL PERFORMANT, ECHITABIL ŞI EFICIENT

1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate.

2. Obţinerea unor rezultate foarte bune la examenele naţionale.

3 Cresterea calitatii învăţământului adresat tinerilor capabili de performanţă.

4. Reducerea absenteismului şcolar, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenţei şi creşterea siguranţei elevilor.

5. Pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională

II. EFICIENTIZAREA PROCESULUI INTRUCTIV- EDUCATIV

1. Proiectarea planului de şcolarizare să fie întocmit pe baza unei fundamentări care să ţină seama de resursele umane existente, opţiunile elevilor şi de resursele material disponibile (săli de clasă)

2. Asigurarea accesului la învăţământ, prin creare de şanse egale la educaţie

3. Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a instumentelor de monitorizare a inserţiei socio-profesionale a elevilor şi absolvenţilor

4. Dezvoltarea capacităţii şcolii de a gestiona educaţia complementară (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială, sport…)

5. Asigurarea unui standard de evaluare pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar în conformitate cu reglementările în vigoare

6. Îmbunătăţirea competenţelor de lectură

7. Asigurarea resurselor financiare necesare aplicării politicilor educaţionale şi a condiţiilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ

III. ASIGURAREA TRANSPARENŢEI DECIZIILOR ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA IMAGINII ŞCOLII, PRIN COMUNICAREA ŞI COLABORAREA CU COMUNITATEA ŞI MASS-MEDIA

1. Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţii nonguvernamentale, cu asociaţii culturale şi sportive,

cu sindicatele şi agenţii economici.

2. Colaborarea deschisă şi permanentă cu mass-media.

Acţiuni

Responsabilităţi

Responsabilităţi delegate

Beneficiari

Evaluare

Termen

1

2

3

4

5

6

OBIECTIVUL I : REALIZAREA UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL PERFORMANT, ECHITABIL ŞI EFICIENT

I. 1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creşterea procentului cadrelor didactice participante la cursuri de formare cu 3,5%

Asigurarea educaţiei de bază prin eficientizarea activităţii de învăţare şi formarea competenţelor. Diversificarea ofertei de CDŞ consilierea cadrelor didactice în elaborarea propriilor opţinale

Director,

Director Adjunct

Comisia pentru curriculum

Elevi,

Pers. Didactic,

Rapoarte, procese verbale

An şcolar 2014 – 2015

Încadrarea în toate nivelurile de învăţmânt şi la toate disciplinele cu cadre didactice calificate

Comisia judeţeană de monitorizare a mişcării personalu lui didactic şi a conc de titularizare

Director

Elevi,

Pers. Didactic,

Realizarea încadrării

Septembrie . 2014

Implicarea comunităţii locale în scopul stabilizării forţei de muncă în unitatea şcolară (decontarea transportului, oferirea de facilităţi cadrelor didactice).

Director,

Contabil şef

Elevi,

Pers. Didactic,

comunitate

Monitorizarea decontării transportului şi a altor proiecte

Oct 2014- iunie 2015

Corelarea strategiei de dezvoltare a liceului cu strategia MENşi programul de guvernare.

Consiliu de adm

Director,

Director adjunct

Personalul didactic din şcoală

Strategia de dezv. a învăţăm. Preuniv. clujean

An şc. 2014 – 2015

Evaluarea activităţii desfăşurate de cadrele didactice în anul şcolar 2013- 2014, acordarea calificativelor anuale pe baza noii metodologii

Consiliul de Administraţie

Consiliu profesoral, sefi de catedre

Cadre didactice

Fişa de evluare

10 Septembrie 2014

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul comisiilor metodice şi a comisiilor de lucru

Director adjunct

Şefi de catedre

Elevi

Procese verbale

Lunar,

An şc. 2014-2015

Monitorizarea practicării unui management implicat la nivelul tuturor compartimentelor

Director, director ajunct

Sefii de compartimente

Angajaţi din unitate, elevi

Plan operaţional

Semestrial

I. 2. Obţinerea unor rezultate foarte bune la examenele naţionale

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creşterea procentului de promovare la examenele naţionale cu 15 %

Analiza SWOT a rezultatelor obţinute la examenele naţionale în anul şcolar 2012-2013 şi stabilirea unor măsuri necesare

Director,

Director adjunct

Şefii comisiilor metodice

personalul didactic, elevi

  • Procese verbale, rapoarte

Septembrie 2014

Realizarea de asistenţe la Limba Română şi Matematică pentru clasele a VIII-a.

Director,

Director adjunct

Şefi de catedră

Profesori, elevi

Fise de observare a lectiei

Permanent

Realizarea de asistenţe la materile evaluate în cadrul examenului de Bacalaureat.

Director,

Director adjunct

Şefi de catedră

Profesori elevi

Fise de observare a lectiei

Permanent

Asigurarea unui program de activităţi remediale/pregătire suplimentară a elevilor, pe tot parcursul anului terminal (şi nu numai), la disciplinele prevăzute cu probe la examenele naţionale.

Director,

Director adjunct

Sefii de catedră

Sefi de catedra

Profesori de specialitate

Elevi

personalul didactic, elevi

Grafic, prezenta

Planuri operationale

Permanent

Organizarea şi desfăşurarea simulărilor de teste naţionale la clasele a VIII-a.

Director

Sefii de catedre

Elevii

Rezultatele evaluarilor de la simulari

Sem.II

Organizarea şi desfăşurarea simulărilor de examene de Bacalaureat la clasele a XII-a.

Director

Sefii de catedre

Elevii

personalul didactic

Rezultatele de la simulari

Sem.II

Participarea la concursul judeţean între clasele terminale (a VIII-a şi a XII-a), cu scopul declarat de creştere a calităţii procesului de predare – învăţare – evaluare şi pentru obţinerea progresului şcolar la examenele naţionale

Director

Director adjuct

Sefii de catedre

Elevii

Rezultate obtinute la concurs

Conform calendarelor deconcursuri

I.3: Cresterea calitatii învăţământului adresat tinerilor capabili de performanţă.

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: CREŞTEREA CU 20% A NUMĂRULUI DE PREMII ŞI MENŢIUNI LA CONCURSURI / OLIMPIADE ŞCOLARE

Selecţia elevilor capabili de performanţă, pentru formarea Grupelor de excelenţă

Pregătirea elevilor ]n grupele de excelenţă din loturile pentru pentru participarea la olimpiadele şi concursurile organizate de MECTS.

Directori

Profesorii de specialitate

Elevii si profesorii

Grafic si rezultate

octombrie

2014

Premierea olimpicilor şi a profesorilor îndrumători, în parteneriat cu Asociaţia părinţilor şi a Consiliului Local

Director

CL

Profesorii de specialitate

Elevi, profesori,parinti

Rezultate obtinute de elevi

Iunie 2015

Premierea elevilor cu media 10 la examenele naţionale

Director

Profesori

Elevi

Rezultate

Iulie 2015

Implicarea societăţii (agenţi economici, fundaţii, factori de decizie în administraţia locală etc.) în cunoaşterea şi recompensarea elevilor performanţi:

  1. din domeniul sportului

  2. din domeniul disciplinelor de cultură generală

c) din domeniul artistic

Director

cadre didactice

Elevi

cu performanţe

-Festivităţile de premiere

-recompense acordate elevilor

– mai – iunie 2015

I.4. Reducerea absenteismului şcolar, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenţei şi creşterea siguranţei elevilor.

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: REDUCEREA ABSENTEISMULUI CU 15% DIMINUAREA ACTELOR DE VIOLENŢĂ ÂN PERIMETRUL ŞCOLII

Continuarea eforturilor de prevenire şi reducere a abandonului şcolar, a absenteismului etc., prin:

– control lunar al absenţelor şi sondaje periodice în cursul săptămânii

– descoperirea cauzelor care determină absenteismul

– stabilirea unor măsuri pe care le pot lua diriginţii, învăţătorii, şcoala pentru asigurarea frecvenţei

– implementarea unor măsuri coerente în parteneriat cu co munitatea locală (părinţi, ONG-uri, poliţie, primărie, consiliu local, FRCCF)

CA

Director,

Director adjunct

Psiholog, mediator şcolar

Diriginţi, învǎţǎtori

Elevi, pǎrinţi

Raportul comisiei de monitorizare a absenţelor şi a actelor de violenţă

Raport semestrial

6 a fiecărei luni

semestrial

Derularea unor programe de prevenire şi combatere a abandonului şcolar

C more information.A.

Director

Director adjunct,

Diriginţi, mediator

elevi

Raport semestrial

semestrial

Monitorizarea actelor de violenţă (de atitudine, verbală, fizică)discutarea acestora în cadrul comisiei, elaborarea şi aplicarea unui plan de măsuri

Director,

Director adjunct

Comisia „nonviolenţa”, diriginţi, profesori

elevi

Procese verbale, plan operaţional

lunar

Asigurarea securităţii elevilor în spaţiul şcolar şi în împrejurimi

C.A.,director

Director adjunct

Cadre didactice, elevi

Plan operaţional

lunar

Monitorizarea efectuării serviciului pe şcoală: serviciul cadrelor didactice, serviciul elevilor liceeni

Director,

Director adjunct

Responsabil serviciu cadre didactice şi elevi

Angajaţi, elevi

planificare

săptămânal

Colaborarea cu instituţiile abilitate în asigurarea pazei şi ordinii, derularea unor parteneriate cu autorităţile locale

Director

Director adjunct

Cadre didactice, elevi

Plan operaţional

permanent

Dezvoltarea de noi proiecte ale şcolii cu mediul comunitar.

Director

Director adjunct

Coordonator programe ed.

colectivul de cadre didactice

Profesori

Elevi

Comunitate

Proiectele de parteneriat

– permanent

Continuarea relaţiilor de colaborare cu:

  • instituţiile de cultură

  • universităţi

  • organele de poliţie şi judecătoreşti, cu ISU – în probleme specifice educaţiei elevilor