STOP VIOLENŢEI ÎN ŞCOLI

Violenţa în şcoli este, din păcate, un adevăr al societăţii noastre. Se manifestă în diferite forme, iar şcoala devine spaţiul în care conflictele dintre elevi sau dintre elevi şi adulţi, evoluează.

Acest tip de violenţă se poate manifesta verbal, psihic sau fizic. În mod „tradiţional”, ne-am obişnuit să considerăm violenţa la şcoală – ca si „bătăile” dintre elevi – normale, fiecare generaţie având “bătăuşii” ei.

Cele mai multe dintre violenţele petrecute în mediul şcolar, sunt lovirile; motivele acestora sunt puerile şi nu justifică cu nimic violenţa.

Un alt gen de violenţă este bullying-ul – agresiune sau intimidare – acte de-a lungul timpului prin care un copil sau un grup de copii se folosesc de avantajul puterii fizice şi a presiunii psihice asupra colegilor lor. Hărţuirea poate fi verbală şi psihică şi deseori agresorii sunt la rândul lor victime, provenind din familii cu probleme.

Cauzele violenţei la elevi

  1. Cauze de ordin genetic : devieri comportamentale explicabile pe baza de date genetice.
  2. Carenţe de ordin legislativ, la nivelul sistemului social în general şi a celui şcolar , in special .
  3. Cauze de natură pedagogică, la nivelul şcolii şi al familiior:tonul agresiv al educatorilor, bruscare a elevilor, aprecierea nedreaptă cu note sau calificative, în capacitatea parinţilor de a-şi educa şi stăpâni copiii, incoerenţa în sancţionarea abaterilor .
  4. Cauza de ordin moral, criza generală a sistemului de valori: conceptul de democraţie prost înţeleasă.

 TIPURI DE VIOLENŢĂ:

Violenţa fizică -are loc atunci, când un copil este bătut, scuturat, tras de păr, de urechi, îmbrâncit, impus să facă munci grele, care depăşesc capacităţile sale fizice. Tot violenţă este şi provocarea suferinţei fizice în orice fel.

Violenţa emoţională-are loc atunci când un copil este numit cu cuvinte jignitoare, poreclit, ameninţat, intimidat, izolat sau atunci cînd nevoile copilului sunt ignorate.

Violenţa sexuală- are loc atunci cînd un copil este atins sau sărutat într-un mod care-i provoacă neplăcere şi dezgust, este impus sau ademenit să demonstreze părţile intime ale corpului său, să privească sau să atingă părţile intime ale corpului alte persoane.

       Dreptul de a fi protejat de violenţă

Sunt multe cazuri cînd părinţii sau alţi adulţi îşi bat copiii, pentru că nu i-au ascultat sau pentru că le-au întors vorba, au făcut vreo năzbîtie. Bătaia nu-i o metodă bună de educaţie. Când sunt bătuţi,copiii nu se gîndesc la fapta comisă, ci la faptul cum să scape nepedepsiţi altă dată. Din cauza bătăii mulţi copii prind ură pe părinţi.
La vârsta adolescenţei, mulţi copii încearcă să-şi rezolve problemele cu pumnii. Alţii inventează porecle, tachinîndu-şi colegii. De multe ori, un grup mai mare de copii, având un lider, îşi aleg victima care devine ţinta atacurilor.
Orice conflict poate fi rezolvat fără bătaie, fără violenţă. De aceea există mai multe legi care oferă copiilor dreptul de a fi protejaţi de violenţă. În cadrul acestor legi stă ,,Convenţia cu privire la drepturile copilului” care interzice aplicarea oricărei forme de violenţă împotriva copilului. Ca şi cadru legislativ orientativ avem drepturile copilului la următorul url :

http://www.unicef.ro/pagina-copiilor/drepturi/drepturile-copilului/

https://stopbullingbydavid.wordpress.com/

 

STOP VIOLENCE IN SCHOOLS

 

Violence in schools is, unfortunately, a truth of our society. It is manifested in different forms, and school becomes the space where conflicts between pupils or between pupils and adults evolve.

This kind of violence can be manifested verbally, mentally or physically. In a “traditional” way, we are accustomed to considering violence in school – like the “beatings” of pupils – normal, each generation having its “bullies”.

Most of the violence in the school environment is the hijacking; their reasons are childish and do not justify violence.

Another type of violence is bullying – aggression or intimidation – acts over time where a child or group of children use the advantage of physical strength and psychological pressure on their colleagues. Harassment can be verbal and psychic, and often aggressors are also victims from troubled families.

Causes of violence in pupils1. Genetic causes: Explicit behavioral deviations on the genetic database.2. Legislative shortcomings, at the level of the social system in general and of the school system, in particular.3. Pedagogical causes at school and family level: the aggressive tone of the educators, the sharpness of the students, the unfair appraisal of grades or grades, the parents’ ability to educate and master their children, the incoherence in sanctioning deviations.4. The moral cause, the general crisis of the value system: the concept of poorly understood democracy.TYPES OF VIOLENCE:Physical violence– occurs when a child is beaten, shaken, hauling, ears, embarrassed, forced to do heavy work that exceeds his physical abilities. All violence is the challenge of physical suffering in any way.Emotional violence– occurs when a child is called with offensive words, nicknamed, threatened, intimidated, isolated, or when the child’s needs are ignored.Sexual violence – occurs when a child is touched or kissed in a way that causes him discomfort and disgust, is forced or lured to demonstrate the intimate parts of his body, to look at or touch the intimate parts of the body other people.

The right to be protected from violenceThere are many cases when parents or other adults beat their children because they did not listen to them or because they spoke to them, they made some kind of bother. Bataia is not a good method of education. When they are beaten, the children are not I think about the committed act, but about how to escape without being imprisoned again. Because of the beating, many children hate their parents.At the age of adolescence, many children try to solve their problems with their fists. Others invent nicknames, teasing their colleagues. Many times, a larger group of children with a leader choose their victim to become the target of the attacks.Any conflict can be resolved without violence, without violence. Therefore there are several laws that give children the right to be protected from violence. Within these laws is the “Convention on the Rights of the Child” which prohibits the application of any form of violence against the child.

 

HANDRA ANDREEA

CORDOS COSMINA